Home / Саясат

Саясат

Мемлекеттік қызметтің даму кезеңдері

Еліміз Тәуелсіздік алған жылдардан бері бірқатар салаларында оң өзгерістер орын алып, жетістіктерге жеттік. Әсіресе мемлекеттік қызметке айрықша мән берілді. Қазіргі уақытта көптеген ТМД елдері, оның ішінде Қазақстан да әкімшілік реформаны дамытудың жаңа сатысына көшуде. Осылайша, негізгі шаралар мемлекеттік қызмет пен басқару процестерін жетілдіруге және мемлекеттік көрсе­тілетін қызметтердің сапасын жақсартуға, олар­дың …

Read More »

Мемлекетіміздің басты тірегі

Әрбір өркениеттің өріне қадам бас­таған мемлекеттің ең басты тірегі, оның идеясы мен саясатын алға апарушы мемлекеттік қызметкер болып табылады. Сондықтан да, ұлт мәртебесін көтеретін, ел абыройын асқақтататын мемлекет­тік қызметкер болу – мәртебелі міндет. Мемлекеттік қызметші қай кезде де биліктің биік бейнесін, іскерлік қабілетін көрсетеді. Баршаға белгілі, Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас …

Read More »

Қоғамның қозғаушы күші

Елдің ертеңі мемлекеттік қызметке байланысты. Мемлекеттік қызметте мем­лекеттік қызметшінің орны өте жоғары. Олар билік пен қарапайым халық арасын жалғайтын алтын көпір десек те болады. Бүгінде мемлекеттік саладағы мамандардың білім- біліктілігінен бұрын, адами асыл қасиеті мен ананың ақ сүтімен келетін тәлім- тәрбие де талап етіледі. Сондықтан да, мемлекеттік қызметшілерге қойылатын негізгі …

Read More »

Государству служат или работают на него, и есть ли официальный день Государственной службы

Е.Тумабеков, руководитель Управления государственной службы Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Жамбылской области. В сознании большинства людей в любом гражданском обществе и при практически любом общественном строе, при оценке деятельности госу­дарственного аппарата, последний зачастую называют «громоздким, неповоротливым, неэффективным источником «административного произ­вола». Поэтому целью любых реформ в государственном …

Read More »

Жаңа әдеп кодексі — жаңа талаптар!

Бүгінде мемлекеттік аппараттың қызметі қоғам сұраныстарын қанағаттандыруға, оның ішінде азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға, яғни сервистік қызмет көрсетуге бағытталуда. Демек, клиентке бағдарланған мемле­кеттік аппарат құру жалпы мемлекеттік қызмет­ші­лердің көзқарасын түбегейлі өзгертуді талап етеді. Жаңа редакцияда бекітілген Әдеп кодексі мемлекеттік қызметкерлердің менталитетін жаңаша қалыптастыруға зор үлес қосары сөзсіз. Өздеріңізге белгілі, …

Read More »

Будущее страны в государственном языке

Одним из неотъемлемых атрибутов государственности, наряду с го­су­дарственными символами, является госу­дарственный язык. Государственный язык Республики Казахстан все 25 лет, прошедшие с момента обретения неза­висимости, динамично развивается вместе со страной. В настоящее время приобретает ак­туаль­ность — активное изучение казахс­кого языка жителями некоренной на­циональности. Надо отметить, что среди учащихся средних школ, колледжей, …

Read More »

Нам не безразлична судьба страны

В нынешнем Послании Президент страны Касым-Жомарт Токаев выдвинул масштабную программу политической модернизаций, которые направлены на коренное преобразование политической системы Республики Казахстан. Инициатива, выдвинутая Главой государства по изменениям и дополнениям в Конституцию решат важнейшие вопросы государственной и общественной жизни страны. Этап обсуждений и внесении предложений в проект Конституции показал на, что …

Read More »

Халық таңдауы-келешек кепілі

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 5 маусымда республикалық референдум өткізу туралы Жарлыққа қол қойды. Сонымен қатар, «Республи­калық референдум туралы» Қазақстан Республикасының заңына өзгертулер мен толықтыру туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңын да бекітті. Мұны ел Президентінің «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасын жүзеге асыруға бағытталған маңызды қадам деп білемін. Жобаға сәйкес енгізілген …

Read More »

ОБРАЩЕНИЕ Центральной комиссии референдума Республики Казахстан

УВАЖАЕМЫЙ УЧАСТНИК РЕФЕРЕНДУМА! Если Вы гражданин Республики Казахстан, дос­тигший на день голосо­вания 18-летнего возраста, и обладаете активным изби­рательным правом, Вы имеете правовое основание участвовать в республиканском референдуме по поправкам в Конституцию Республики Казахстан, назначенном на 5 июня 2022 года. Гарантией реализации конс­титу­ционного права на участие в референдуме является включение Вас …

Read More »

Қазақстан Республикасы Орталық референдум комиссиясының ҮНДЕУІ

ҚҰРМЕТТІ РЕФЕРЕНДУМҒА ҚАТЫСУШЫ! Егер, Сіз дауыс беру күні 18 жасқа толған және белсенді сайлау құқығына ие болсаңыз Қазақстан Республикасының азаматы болсаңыз, Сіздің 2022 жылғы 5 маусымға тағайындалған Қазақстан Республикасының Консти­туциясына түзетулер бойын­ша республикалық рефе­рендумға қатысуыңызға құқықтық негіз бар. Сіздің республикалық референдумға қатысу құқығы бар азаматтардың тізімде­рі­не енгізілуіңіз референдум­ға қатысу конституциялық …

Read More »